Polak za granicą na lotnisku

Polacy mieszkający poza granicami Polski, którzy chcą wziąć rozwód, mają możliwość przeprowadzić całą procedurę online. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19 dały możliwość przeprowadzenia rozprawy rozwodowej w Polsce online za pomocą aplikacji sądowej, z którą uczestnik postępowania (strona – powód, pozwany, wnioskodawca, świadek, biegły) łączy się z sądem rozpoznającym sprawę. Przeczytaj, jak można wziąć rozwód w polskim sądzie, gdy małżonkowie albo mąż lub żona mieszkają za granicą.

Jak wziąć rozwód w Polsce mieszkając za granicą?

Obywatel Polski, który mieszka poza granicami naszego kraju i chce rozwiązać swoje małżeństwo, zazwyczaj nie chce nie chcą stawiać się osobiście na rozprawie w Polsce z uwagi na koszty dojazdu, noclegi, konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi, które chodzą do szkoły za granicą czy konieczność wykorzystania kilku dni urlopu.

Rozwiązaniem dla osób mieszkających na stałe poza polskimi granicami, jest odbycie rozprawy online. Nie ma znaczenia, czego rozprawa dotyczy czy jest to rozwód czy innego rodzaju sprawa z zakresu prawa rodzinnego.

Można z powodzeniem przeprowadzić rozwód małżonków posiadających obywatelstwo polskie w Polsce, bez względu na to, gdzie małżonkowie mieszkają oraz gdzie zawarli małżeństwo. 

Rozwód w Polsce obywateli polskich mieszkających za granicą nie należy do rzadkości, ponieważ pobyt za granicą, zarówno stały jak i czasowy, nie jest przeciwwskazaniem dla rozwodu w Polsce.

Bardzo często osoby mieszkające za granicą decydują się na rozwód w Polsce z uwagi na brak bariery językowej, znacznie niższe koszty sądowe i adwokackie niż za granicą oraz łatwiejsze procedury otrzymania rozwodu (zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego musi trwać minimum sześć miesięcy a nie kilka lat jak w wypadku innych krajów). 

Sprawa rozwodowa może się odbyć online albo w trybie hybrydowym (niektórzy uczestnicy stawiają się osobiście w sądzie, a niektórzy online).

Przykład:

Janina M. i Jan M. zawarli związek małżeński w 2010 roku w Las Vegas. Oboje małżonkowie w chwili zawierania związku małżeńskiego mieli obywatelstwo polskie. Początkowo mieszkali w Polsce w Łodzi, a następnie przeprowadzili się do Chicago. 

W 2015 roku małżonkowie M. przeprowadzili się do Londynu, a w 2022 roku chcieliby rozwiązać swoje małżeństwo przez rozwód. W takiej sytuacji można skutecznie przeprowadzić rozwód przed polskim sądem okręgowym. Wyrok rozwodowy wydany przez polski sąd ma taką samą moc w Wielkiej Brytanii jak brytyjski wyrok rozwodowy, a w USA jak amerykański wyrok rozwodowy.

Jak się rozwieść, gdy jedna ze stron mieszka za granicą?

Jak się rozwieść, gdy mąż lub żona, czyli powód bądź pozwany jest za granicą? Obecnie nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić rozwód, gdy jeden z małżonków mieszka w Polsce a drugi z małżonków mieszka i pracuje za granicą. 

W przypadku, kiedy strona pozwana nie chce wziąć aktywnego udziału w procesie rozwodowym, możliwy jest rozwód bez obecności pozwanego. Jeżeli nie zajmie on w całym procesie jakiegokolwiek stanowiska i nie stawi się na rozprawie, to wtedy zostanie wydany wyrok zaoczny. 

Jeżeli jednak zajmie stanowisko to wyrok także bez jego obligatoryjnej obecności na rozprawie może być wydany. Małżonek, który nie ma zamiaru stawiać się w sądzie zawsze powinien skontaktować się z adwokatem rozwodowym i ustalić, czy takie zachowanie leży w jego interesie. 

Rozwód bez obecności obu stron w formie stacjonarnej, online czy hybrydowej jest niemożliwy. 

Rozwód Polaków mieszkających za granicą – gdzie można wziąć rozwód?

Obywatele polscy mieszkający za granicą np. w Anglii, Irlandii, Niemczech itd. mają możliwość rozwiązania swojego małżeństwa przez rozwód w kraju, w którym mieszkają (wg miejsca zwykłego pobytu, po uzyskaniu wyroku rozwodowego zaleca sie aby przeprowadzić procedurę uznania wyroku rozwodowego w Polsce) albo w Polsce (kraju, którego mają obywatelstwo). 

Gdyby małżonek chciał decydować się na rozwód za granicą to wówczas musi skontaktować się z właściwą dla danego regionu kancelarią adwokacką i pełnomocnikiem.

Rozwody przeprowadzane w sądach za granicą są na ogół bardziej skomplikowane, obarczone barierą językową oraz kosztowniejsze pod kątem kosztów sądowych i kosztów adwokackich. 

Właśnie dlatego obywatele polscy najczęściej decydują się na rozwód w Polsce. 

Pozew o rozwód on-line

Aby mógł rozpocząć się proces rozwodowy, najpierw konieczne jest złożenie pozwu o rozwód. Czy jest możliwy pozew rozwodowy złożony przez Internet? Niestety, ale taki wniosek jest niemożliwy w polskim systemie prawnym.

Pozew musi zostać złożony w sądzie osobiście z własnoręcznym podpisem albo drogą pocztową z własnoręcznym podpisem wraz z załącznikami w formie papierowej. 

Online można natomiast uzyskać wymagane dokumenty dołączane do pozwu. Za pomocą strony www.obywatel.gov.pl możliwe jest pobranie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do rozwodu takie jak: odpis aktu małżeństwa małżonków i odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci. Można także taką czynność zlecić kancelarii adwokackiej. 

Zasady składania pozwu o rozwód dla Polaków mieszkających za granicą są takie same jak dla Polaków mieszkających w Polsce. 

Pozew należy odpowiednio przygotować i uzasadnić, opłacić (opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł), dołączyć odpowiednie załączniki, podpisać pozew i złożyć w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego.

Wyrok w sprawie rozwodu na odległość

Rozwód bez rozprawy jest niemożliwy. Rozprawa rozwodowa jest obligatoryjna i małżonkowie obligatoryjnie powinni być przesłuchani.

Po przeprowadzeniu całej sprawy rozwodowej wyrok wydaje sąd. Jak wskazaliśmy wyżej może to być wyrok zaoczny.

Jest to rozwiązanie małżeństwa, kiedy pozwany odebrał pozew o rozwód, ale nie złożył odpowiedzi na pozew o rozwód, nie stawił się na rozprawie rozwodowej i nie zajął stanowiska procesowego w sprawie. Wyrok zaoczny zazwyczaj jest wydawany po pierwszej rozprawie rozwodowej.

Przy tego rodzaju wyroku, nie ma znaczenia, czy strona mieszka za granicą, czy jest obywatelem Polski. 

Natomiast wyrok w sprawie rozwodowej odbytej online lub w formie hybrydowej nie może być wyrokiem zaocznym. 

Wyrok rozwodowy uprawomocni się wraz z upływem siedmiu dni od dnia jego wydania, jeżeli żaden z małżonków nie złoży wniosku o uzasadnienie oraz ewentualnie nie wniesie apelacji bądź sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Przykład:

Anna J. i Stanisław J. zawarli małżeństwo w Łodzi w 2015 roku. Trzy lata później wyjechali razem do Londynu. W 2019 roku urodziło im się dziecko, któremu nadali na imię Maya. W 2021 roku wpłynął pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi o rozwód z powództwa Anny J. wraz z podpisanym przez oboje małżonków porozumieniem małżeńskim co do warunków rozwodu i rodzicielskim co do kwestii związanych z Mayą – jej miejscem zamieszkania, władzy rodzicielskiej, kontaktami oraz wysokością alimentów. 

Sąd Okręgowy w Łodzi zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie Sądu Okręgowego w Łodzi do rozpoznania sprawy. Sąd Najwyższy wyznaczył zgodnie z żądaniem sąd właściwy do rozpoznania sprawy. 

Sąd Okręgowy w Łodzi przesłuchał małżonków oraz świadka w osobie Wiesławy J. (matki Stanisława J.) i wydał wyrok rozwiązujący małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie zgodnie z żądaniem małżonków. 

Sąd rozwodowy wyjątkowo nie zajmował się sytuacją opiekuńczo-wychowawczą małoletniej Mai z uwagi na to, że sądem właściwym do rozstrzygania o odpowiedzialności rodzicielskiej jest sąd stałego miejsca pobytu dziecka, a więc nie Sąd Okręgowy w Łodzi, lecz właściwy sąd w Londynie.

Rozwód na odległość – dlaczego warto mieć adwokata?

Z uwagi na to, że Polacy mieszkają w różnych krajach, gdzie obowiązują różne systemy prawne, warto dokładnie sprawdzić, czy istnieje dla nich możliwość wzięcia rozwodu przez Internet w Polsce. Warto sięgnąć po pomoc specjalistów.

Od wielu lat kancelaria adwokacka Anny Gręda-Adamczyk z powodzeniem przeprowadza rozwody Polaków mieszkających za granicą począwszy od udzielenia wstępnej porady prawnej, poprzez sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, przygotowanie klienta do rozprawy i reprezentację na rozprawie. 

Zespół kancelarii pomoże w skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz wykona ich przysięgłe tłumaczenia w razie zaistnienia takiej potrzeby. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane w Polsce są zazwyczaj znacznie tańsze niż tłumaczenia przysięgłe wykonywane za granicą. 

Ponadto przeprowadzamy także sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci mieszkających za granicą od rodziców mieszkających w Polsce oraz dla dzieci mieszkających w Polsce od osób mieszkających za granicą. 

Pomoc prawna jest dopasowana do potrzeb naszych klientów. Kontakt odbywa się online i telefonicznie, a klient stawia się w siedzibie sądu tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z rozwodem skontaktuj się z naszą kancelarią.

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.