Papiery rozwodowe może złożyć do sądu każdy z małżonków

Pozew rozwodowy jest to pismo procesowe, które wszczyna postepowanie sądowe o rozwód. Aby rozpocząć procedurę należy prawidłowo sporządzić pozew bez braków formalnych. Pozew rozwodowy zawierający błędy może prowadzić do zwrotu wniosku i zakończenia sprawy. Warto wiedzieć więc, czym jest pozew rozwodowy oraz jak poprawnie go napisać lub sporządzić na niego odpowiedź.

Spis treści – kliknij, by przejść do interesującego cię akapitu:

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy (określany także jako papiery rozwodowe) to pismo rozpoczynające postępowanie o rozwód. Każdy z małżonków ma prawo złożyć go do sądu w każdym momencie. W pozwie należy zawrzeć:

 • wniosek rozwodowy – informujący jakie małżeństwo ma być rozwiązane oraz w jaki sposób ma się to odbyć, np. z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie;
 • gdzie ma mieszkać dziecko po rozwodzie;
 • jak mają wyglądać kontakty dziecka po rozwodzie z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka / nie będzie mieszkać;
 • jak ma być wykonywana władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie;
 • jaka kwotę alimentów ma płacić rodzic, z którym dziecko nie będzie mieszkało.

Czy istnieją gotowe wzory pozwu o rozwód, które wystarczy jedynie uzupełnić? Niestety nie ma jednego, unikalnego wzoru pozwu rozwodowego, ponieważ każde małżeństwo oraz każdy rozwód są inne.

Pozew musi być więc indywidualnie dopasowany do danej sytuacji faktycznej oraz indywidualnych celów.

Pozew jest potrzebny do każdego rodzaju rozwodu. W Polsce nie ma możliwości rozwiązania małżeństwa w inny sposób niż przez rozwód orzeczony wyrokiem sądu. Przewidują to inne porządki prawne, np. w Ukrainie rozwód może odbyć się u notariusza.

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód powinien być prawidłowo przygotowany oraz opłacony. Oczywiście koniecznym jest dołączenie załączników w postaci odpowiednich dokumentów wraz z odpisami dla strony przeciwnej, czyli pozwanego małżonka.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku rozwodowego? Wymagane są:

 • zupełny odpis aktu małżeństwa – wskazane jest, aby nie był on starszy niż trzy miesiące;
 • skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci;
 • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w kwocie 600 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł;
 • faktury i rachunki na okoliczność kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron i małżonka;
 • umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyza).

Oczywiście rodzaj dokumentów i ich ilość powinien być profesjonalnie dobrany przez adwokata biorąc pod uwagę rodzaj rozwodu i założenia procesowe strony domagającej się rozwodu.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego można zlecić prawnikowi lub przygotować go samodzielnie. Nie ma przymusu adwokacko-radcowskiego. Oznacza to, że każdy małżonek może przygotować pozew samodzielnie i samodzielnie go złożyć do sądu.

Niemniej jednak warto tę ważną kwestię powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi w osobie adwokata, który sporządzi pozew, zawrze w nim wszelkie potrzebne informacje oraz dobierze rodzaj i ilość załączników. Skróci to przebieg postępowania, a powód nie będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych.

 W pozwie i jego uzasadnieniu powinny być podane wszystkie informacje dotyczące:

 • małżonków, w tym wykształcenie, możliwości majątkowe i zarobkowe, wysokość aktualnego wynagrodzenia;
 • małżeństwa;
 • dzieci;
 • spraw sądowych między małżonkami i takich dotyczących rodziny małżonków;
 • umów majątkowych małżeńskich;
 • przebiegu małżeństwa (uzasadnienie pozwu rozwodowego);
 • przyczyn zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego;
 • kosztów utrzymania małżonków;
 • kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz innych dzieci.

Warto zawszeć też stosowne do stanu faktycznego i prawnego, wnioski dowodowe takie jak: zeznania świadków, przesłuchanie stron, opinie biegłego psychologa, opinie biegłego psychiatry, filmy, nagrania, fotografie, dokumenty, faktury, rachunki, raporty detektywistyczne itd.

Kluczowe jest także uzasadnienie pozwu rozwodowego zarówno przy rozwodzie bez orzekania o winie jak i z winy męża lub żony. Należy dokładnie opisać, w czym małżonek żądający rozwodu upatruje winę żony/męża – na czym ta wina ma polegać oraz czym się przejawia.

Warto skorzystać w tej sytuacji z pomocy adwokata, który prawidłowo przygotuje pozew o rozwód i jego uzasadnienie. Zależy ono od roszczeń, żądań i postawy małżonków.

Przykładowo, jeżeli małżonek żąda alimentów na siebie, to trzeba udowodnić rażące pogorszenie stopy życiowej bądź pozostawanie w niedostatku. Jeśli natomiast małżonek żąda ograniczenia władzy rodzicielskiej to trzeba dokładnie wskazać, dlaczego i co wpływa na to, że takie ograniczenie będzie korespondowało z dobrem dziecka.

Warto podkreślić, że w przypadku kiedy pozew będzie zawierał braki formalne,  trzeba je będzie uzupełnić w krótkim tygodniowym terminie pod rygorem zwrotu pozwu, czyli de facto zakończenia postępowania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w okręgu którego małżonkowie zamieszkiwali. Pozew rozwodowy składa się w Biurze Obsługi Interesanta na Biurze Podawczym w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu i jeden dla pozwanego małżonka) wraz z załącznikami tj. odpisami  aktów stanu cywilnego, dokumentami, fotografiami, wydruki itd.

Pozew może być także złożony drogą pocztową to jest nadany do sądu listem poleconym ekonomicznym. W takim wypadku datą złożenia pozwu jest data nadania listu, czyli data stempla pocztowego, a nie data faktycznego wpłynięcia do sądu.

Obecnie nie można złożyć pozwu o rozwód przez Internet. Można to zrobić jedynie osobiście albo drogą pocztową. Z pewnością warto byłoby, aby ustawodawca zdecydował się na nowelizację w ten sposób, aby pozew o rozwód można było składać także przez Internet.

Po jakim czasie przychodzi do pozwanego pozew rozwodowy?

W momencie, kiedy pozew trafia do biura podawczego, sprawa jest rejestrowana w sądzie: nadawana jest sygnatura akt (numer sprawy); losowany jest skład sędziowski, który będzie rozpoznawał sprawę; przewodniczący sprawdza, czy pozew nie zawiera braków formalnych (czy jest odpis pozwu i załączników, czy są odpowiednie załączniki, czy uiszczona została opłata sądowa, czy pozew został podpisany itd.).

Po zarejestrowaniu sprawy i ustaleniu, że pozew o rozwód nie jest dotknięty błędami albo po uzupełnieniu przez powoda braków formalnych, sąd zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i informuje o tym powoda.

Pozew jest doręczany przesyłką sądową. Jest to list polecony doręczany przez Pocztę Polską za pokwitowaniem tzw. EPO – elektroniczne potwierdzenie odbioru. Pozwany kwituje odbiór pozwu poprzez podpis przy listonoszu na tablecie.

Doręczenie pozwu powinno nastąpić do rąk własnych albo innego dorosłego domownika, oczywiście innego niż powód, czyli drugi małżonek.

Następnie dane z podpisem pozwanego wysyłane są elektronicznie do sądu. Zazwyczaj od złożenia pozwu do jego wysłania pozwanemu, mija od kilkunastu dni do kilku tygodni.

Przepisy nie przewidują terminu, w którym sąd ma obowiązek wysłać pozwanemu pozew. Działanie sądu uzależnione jest od tego, czy sędzia referent jest w pracy, czy też jest nieobecny (urlop, zwolnienie, szkolenie) oraz, jak bardzo jest obłożony pracą (ile jego referat liczy spraw do rozpoznania – zazwyczaj jest to kilkaset spraw).

Co zrobić jeśli pozwany nie odbiera pozwu rozwodowego?

Obecne przepisy wykluczają, aby postępowanie mogło się merytorycznie toczyć, gdy pozwany nie odebrał pozwu o rozwód. Kluczowym i krytycznym momentem jest odebranie pozwu przez pozwanego.

Jeśli pozwany nie odebrał pozwu od listonosza ani nie podjął pierwszego oraz drugiego awizo, to przesyłka sądowa zawierająca pozew jest zwracana do nadawcy, czyli do sądu. Wówczas sąd zobowiązuje powoda do dokonania doręczenia pozwanemu przez komornika sądowego, co wiąże się z kosztem ok. 90 zł po stronie powoda.

Komornik sądowy doręcza pozew pozwanemu lub rozpytuje inne osoby zamieszkujące w lokalu i lokalach okolicznych, czy pozwany mieszka pod danym adresem.

Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których osoba nie wie, że toczy się przeciwko niej jakiekolwiek postępowanie.

Jeśli doręczenie komornicze jest skuteczne to sprawie nadaje się dalszy bieg, jeśli zaś nie, to może wystąpić konieczność ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Pozwany może

Postepowanie zawsze toczy się szybciej i sprawniej, gdy pozwany odbiera pozew i inną kierowaną do niego korespondencję.

Odpowiedź na pozew rozwodowy – jak ją napisać?

Pozew o rozwód zostaje doręczony pozwanemu od kilku do kilkunastu tygodni po jego złożeniu. Po doręczeniu pozwu należy wnieść odpowiedź na niego w terminie 14 dni.

Tak jak najważniejszym pismem powoda jest pozew, to najważniejszym pismem pozwanego jest odpowiedź na pozew, czyli jego ustosunkowanie się do pozwu o rozwód wraz z ewentualnym zgłoszeniem swoich roszczeń i wniosków.

Nie ma uniwersalnego wzoru odpowiedzi na pozew. Każda odpowiedź na pozew, tak jak pozew, powinna być indywidualnie przygotowana dla danego klienta i uwzględniać jego sytuację prawną i faktyczną.

Czym skutkuje brak odpowiedzi na pozew o rozwód? Brak odpowiedzi na pozew nie uniemożliwia rozwodu, lecz daje możliwość wydania wyroku zaocznego. Jeśli pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew i nie stawi się na terminie rozprawy, nie oznacza to, że rozwód nie może być przeprowadzony. Dlatego warto więc złożyć odpowiedź na pozew o rozwód, aby zająć swoje stanowisko procesowe.

Odpowiedź na pozew o rozwód powinna mieć formę pisma procesowego. Jak napisać odpowiedź na pozew?

W takiej odpowiedzi powinny być zawarte wszystkie informacje, które są zawarte w pozwie, a także wnioski dowodowe, żądania procesowe i ich uzasadnienie. Do odpowiedzi warto załączyć oczywiście pomocne dokumenty, np. rachunki, faktury, zdjęcia, wydruki itd.

Ponadto powinno wskazać się, z którymi okolicznościami podanymi przez powoda pozwany się zgadza, a z którymi się nie zgadza.

Ile kosztuje odpowiedź na pozew o rozwodowy? Nie pobiera się opłaty sądowej od pisma w postaci odpowiedzi na pozew o rozwód. Koszt przygotowania takiej odpowiedzi na pozew przez prawnika, kształtuje się analogicznie jak w wypadku pozwu rozwodowego.

Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł (jest to opłata publicznoprawna uiszczana na rzecz skarbu państwa na właściwe konto sądu okręgowego).

A ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata? Koszt porady prawnej i sporządzenia pozwu u adwokata zaczyna się, w zależności od rodzaju pozwu i stopnia skomplikowania sprawy, od kilkuset złotych. 

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego? Do ceny pozwu trzeba doliczyć wcześniejszą poradę prawną w kancelarii. Nie da się bowiem sporządzić pozwu bez uprzedniej porady prawnej, na której klient podejmie decyzje po udzieleniu mu wszystkich informacji, jaki pozew chciałby złożyć oraz co w nim zawrzeć. Decyzje są uzależnione od danej sytuacji faktycznej i prawnej klienta.

Na pewno zawsze warto skonsultować się z adwokatem przez podjęciem ostatecznej decyzji bądź sporządzeniem jakiegokolwiek pisma procesowego. Przykładowy cennik usług adwokackich znajdziesz tutaj.

Wycofanie pozwu rozwodowego – czy jest to możliwe?

Powód w każdym czasie ma prawo cofnąć swój pozew. Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Oznacza to, że powód może cofnąć pozew od czasu jego złożenia, do czasu pierwszej rozprawy bez stanowiska/zgody pozwanego.

Jeśli małżonek pozwany złoży już odpowiedź na pozew, w której zażąda także rozwodu, to cofnięcie powództwa jest możliwe pod warunkiem zgody małżonka pozwanego.

Po rozpoczęciu rozprawy pozew może być przez powoda cofnięty, pod warunkiem, że pozwany wyraża na to zgodę. W wypadku braku zgody pozwanego na cofnięcie powództwa sprawa będzie rozpoznana.

Możliwe jest także zawieszenie postępowania rozwodowego na zgodne żądanie obojga małżonków oraz zawieszenie postępowania rozwodowego przez sąd, gdy sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa.

Oczywiście po skutecznym cofnięciu pozwu może być on złożony nawet przez tego samego małżonka kolejny raz.

Co się dzieje z opłatą o rozwód w kwocie 600 zł w razie cofnięcia pozwu? Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu rozwodowego lub szukasz adwokata, który zajmie się twoją sprawą, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.