Decyzja o rozwodzie jest zwykle jedną z najcięższych decyzji w życiu. Jeśli została już ona podjęta przez małżonka to należy wiedzieć, co pozew o rozwód powinien zawierać, aby postępowanie rozwodowe i sprawa o rozwód przebiegła sprawnie.

Pozew składa się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli jest to niemożliwe to pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego małżonka.

Elementy pozwu kształtują się następująco.

Pozew o rozwód musi zawierać:

  1. jeśli małżonkowie nie mają małoletnich wspólnych dzieci: żądanie orzeczenia rozwodu oraz wniosek o zasądzenie kosztów postępowania;
  2. jeśli małżonkowie mają małoletnie wspólne dzieci: żądanie orzeczenia rozwodu, żądanie rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i o miejscu zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci, żądnie rozstrzygnięcia o kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi, żądanie zasądzenia alimentów na wspólne małoletnie dzieci;

Pozew o rozwód może zawierać:

  1. żądanie eksmisji małżonka;

Jak widać pozew składa się z obligatoryjnych oraz fakultatywnych składników. 

 

Po pierwsze w pozwie należy napisać, że żąda się rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Należy wskazać, kto zawarł małżeństwo, gdzie zawarł małżeństwo oraz jakie jest oznaczenie aktu małżeństwa. Do pozwu należy dołączyć zupełny akt małżeństwa. Należy wskazać, czy żąda się rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie. W tym ostatnim wypadku należy wskazać, kto ponosi winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Po drugie należy wnosić o zasądzenie kosztów postępowania. Minimalne koszty postępowania o rozwód to opłata sądowa, która wynosi 600 zł i osoba składająca pozew (powód) ma obowiązek ją uiścić wraz ze złożeniem pozwu. Jeśli powód nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej wnoszonej od pozwu o rozwód to należy złożyć wniosek o zwolnienie powoda od kosztów sądowych w całości lub w części.

Po trzecie w wypadku, gdy strony mają małoletnie dzieci należy wskazać, komu będzie przysługiwać władza rodzicielska oraz czy któryś z rodziców ma być pozbawiony władzy rodzicielskiej albo jego władza rodzicielska ma być ograniczona do danych kwestii. Jednocześnie należy wskazać, z którym rodzicem dziecko ma mieszkać po rozwodzie małżonków.

Po czwarte w wypadku, gdy strony mają małoletnie dzieci należy wskazać, jak rodzic, z którym dziecko nie mieszka, będzie się kontaktował z małoletnim dzieckiem to znaczy, które dni oraz które godziny rodzic będzie spędzał z dzieckiem razem. Ustalenie kontaktów może być częściowe i dotyczyć np. wakacji oraz ferii albo kompleksowe i dotyczyć wakacji, ferii, dni świątecznych oraz dni powszednich. Można też wskazać, aby sąd nie orzekał o kontaktach z dzieckiem to jest odstąpił od orzekania o kontaktach z dzieckiem. W takim wypadku rodzice będą ustalać te kontakty po rozwodzie między sobą.

Po piąte w wypadku, gdy strony mają małoletnie dzieci należy wskazać, w jakiej wysokości rodzic, z którym dziecko po rozwodzie stron nie będzie mieszkało, będzie obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Należy wskazać wysokość alimentów, częstotliwość ich uiszczania oraz datę ich uiszczania.

Po szóste w wypadku, gdy małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (np. awanturuje się, jest agresywny, znęca się psychicznie oraz fizycznie nad rodziną, nadużywa alkoholu, narkotyków, leków, zażywa dopalacze etc.), można żądać nakazania przez sąd jego eksmisji, czyli wyprowadzenia się ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

 

W pozwie należy też zawrzeć wnioski dowodowe to jest żądanie przeprowadzenia dowodów z: dokumentów (np. bilingi, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, PIT, zaświadczenia o dochodach, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności), zeznań świadków (świadkami nie mogą być dzieci oraz wnuki stron, które nie ukończyły 17 roku życia oraz inne dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia; świadkami mogą być rodzice, rodzeństwo, teściowie, koledzy, znajomi etc.), biegłych (np. biegły psychiatra, neurolog etc.), opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego (RODK) (opinia dotyczy najczęściej predyspozycji wychowawczych rodziców, więzi łączących rodziców z dziećmi), fotografii, filmów, nagrań (najczęściej w wypadku zdrady małżonka), przesłuchania stron – małżonków. Dowodem mogą być także wydruki komputerowe np. e-maile, bilingi, zrzuty z ekranów np. portali społecznościowych, portali randkowych etc.

 

W pozwie należy także uzasadnić swoje wszystkie żądania. Pozew należy własnoręcznie podpisać. W pozwie powinny być wymienione załączniki, które załącza się do pozwu. Załącznikiem mogą być zdjęcia, płyty CD, dokumenty. Obligatoryjnym załącznikiem jest zupełny odpis aktu małżeństwa stron – małżonków i skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

Poniżej przedstawiono wzór pozwu o rozwód. Prawidłowe napisanie pozwu o rozwód zapewni sprawne postępowanie rozwodowe oraz szybki przebieg sprawy rozwodowej.

 

adwokat Anna Gręda

adwokat rozwód Łódź

 

Zobacz wzór pozwu o rozwód (wersja .pdf i .docx - wersja edytowalna):

POZEW O ROZWÓD - WZÓR (PDF)

POZEW O ROZWÓD - WZÓR (DOCX)