Prawa pacjenta regulowane są szczegółowo przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjent ma następujące prawa:

 1. prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych;
 2. prawo pacjenta do informacji;
 3. prawo pacjenta do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
 4. prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych;
 5. prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 6. prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności oraz do godnego i spokojnego umierania;
 7. prawo pacjenta do dokumentacji  medycznej;
 8. prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. prawo pacjenta do poszanowana życia prywatnego i rodzinnego;
 10. prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej;
 11. prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;

W razie naruszenia praw pacjenta (za wyjątkiem prawa przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, prawa do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych, prawa dostępu do dokumentacji medycznej, prawa zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych) pacjentowi przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie nie może mieć wymiaru symbolicznego i powinno być ekonomicznie odczuwalne przez pacjenta.

Adw. Anna Gręda

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.