Zasądzone alimenty

Coraz częściej przedsiębiorcy zlecają zewnętrznym kancelariom adwokackim oraz firmom windykacyjnym odzyskiwanie ich wierzytelności, zwłaszcza z tytułu niezapłaconych faktur.

Nic nie działa bowiem lepiej na dłużnika niż wpis do Krajowego Rejestru Długów i skuteczna kancelaria adwokacka oraz firma windykacyjna. Kto zlecił kiedyś działania takiej firmie wie doskonale, że często dłużnik chętnie i szybko płaci, gdy do gry wchodzi kancelaria adwokacka oraz firma windykacyjna.

Czy koszty windykacji poniesione w związku z windykacja należności na rzecz zewnętrznej firmy windykacyjnej można skutecznie odzyskać od dłużnika?

Tak!

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

Roszczenie z tego przepisu ma charakter odszkodowawczy. Stanowi ono odszkodowanie za szkodę poniesioną przez wierzyciela w postaci kosztów odzyskania należności w związku z opóźnieniem w płatnościach. Obejmuje nie tylko wynagrodzenie kancelarii adwokackiej w postaci kosztów postępowania sądowego, ale także koszty windykacji – działania firm windykacyjnych. Skoro dłużnik opóźnia się z płatnościami i z tego tytułu wierzyciel ponosi koszty w związku ze skorzystaniem usług kancelarii adwokackiej oraz firmy windykacyjnej to należy mu się odszkodowanie. Celem tego przepisu jest zwalczanie opóźnień i zatorów w płatnościach w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, wspierając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstw. Konieczna jest uczciwa rekompensata za ponoszone przez wierzyciela koszty odzyskiwania należności (koszty windykacji) w związku z opóźnieniami w płatnościach, aby zniechęcić do opóźnień w płatnościach i ponoszenia kosztów windykacyjnych. Komentowany przepis daje podstawę do dochodzenia przez przedsiębiorcę kosztów windykacji w sądzie, które przedsiębiorca zapłacil firmie windykacyjnej w celu wyegzekwowania swojej należności.

Adw. Anna Gręda

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.