Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej osobistej. Małżonkowie mają majątek wspólny oraz każdy z małżonków ma majątek osobisty.

Wspólność ustawowa nie powstanie, jeżeli przed zawarciem małżeństwa małżonkowie zawrą umowę majątkowa małżeńską, to jest: intercyzę w formie aktu notarialnego przed notariuszem.

Jeśli wspólność majątkowa małżeństwa (ustawowy ustrój) powstanie to klienci często zadają pytanie adwokatowi w kancelarii adwokackiej, jak można taki ustrój zlikwidować.

Kancelaria prawna udzielając porady w sprawie rodzinnej może przedstawić różne możliwości:

  1. zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem w formie aktu notarialnego – intercyza, która działa na przyszłość;
  2. wytoczenie powództwa o orzeczenie rozdzielności majątkowej przed sądem – sąd wskazuje w wyroku datę powstania rozdzielności. Może być z datą wsteczną;

Wybór możliwości zależy od indywidualnej potrzeby małżonków i ich ewentualnego porozumienia, jeśli ono istnieje. Istotne jest, że rozdzielność majątkowa może powstać także bez zgody meża oraz bez zgody żony.

Zgodnie z przepisem art. 52 § 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.  Ważne powody to okoliczności, które powodują, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność ustawowa przestaje służyć dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny (uchw. SN z 30.5.1996 r., III CZP 54/96, OSNC 1996, Nr 10, poz. 130). 

Adw. Anna Gręda-Adamczyk