Mediacje rozwodowe pomagają ustalić ważne kwestie

Mediacja jest jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Korzystając z mediacji można rozwiązać spór o wiele szybciej, taniej oraz bardziej efektywnie. W mediacji na drodze prawnej bardzo często można rozwiązać wiele kwestii, którymi nie zajmuje się sąd w postępowaniu procesowym np. przeproszenie, wydanie rzeczy itp. Ugoda, która stanowi wzajemne ustępstwa stron zawsze jest lepsza niż wyrok bądź postanowienie sądu.

Czym są mediacje rozwodowe?

Sprawy o rozwód bardzo często trafiają do mediacji (mediacje rozwodowe). W sprawie o rozwód małżonkowie mogą porozumieć się co do kształtu wyroku rozwodowego poprzez wypracowanie wspólnych stanowisk procesowych albo poddać następujące kwestie rozstrzygnięciu przez sąd:

Wyróżniamy różne rodzaje mediacji rozwodowych:

 • mediacje sądowe – sąd kieruje sprawę do mediacji w drodze postanowienia;
 • mediacje pozasądowe, przedsądowe, prywatne – strony same zgłaszają się do mediatora sądowego;
 • mediacje rozwodowe sensu stricto – strony chcą ustalić wspólne stanowisko procesowe w sprawie o rozwód;
 • mediacje pojednawcze – strony chcą ustalić wspólne stanowisko w zakresie pojednania się, podjęcia terapii.

Mediacje rozwodowe są zawsze wskazane oraz dopuszczalne. Czas trwania mediacji uzależniony jest od postaw i stanowisk małżonków a także rodzaju i stopnia złożoności konfliktu.

Niektóre mediacje trwają godzinę, niektóre kilkadziesiąt godzin (oczywiście z przerwami).

Mediator rozwodowy – jak go wybrać?

Mediatorem sądowym może być osoba, która ukończyła studia wyższe, 26. rok życia, korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Mediator rozwodowy powinien mieć szeroką wiedzę prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz psychologiczną.

Jak wybrać mediatora rozwodowego? Najlepiej, aby był to mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego, przy którym działa stały mediator sądowy. Wówczas klient ma pewność co do kwalifikacji mediatora.

Często klienci pytają, jak zwracać się do mediatora? Odpowiedź jest prosta: Pani Mediator, Panie Mediatorze.

Mediator rozwodowy nie jest negocjatorem rozwodowym. Mediacje to nie są negocjacje, lecz wypracowanie wspólnego stanowiska stron przy udziale bezstronnej osoby w osobie mediatora.

Wybierając mediatora, dobrze jest prześledzić drogę zawodową mediatora – czy jest także adwokatem, psychologiem, ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego bądź psychologii.

Warto podkreślić, że po wyborze odpowiedniego mediatora, nie będzie on mógł reprezentować żadnej ze stron w sądzie w procesie rozwodowym i dodatkowo jest zobowiązany zachować tajemnicę mediacji.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji – jak napisać wniosek o mediację?

W toku postepowania sądowego wniosek mediacyjny można złożyć ustnie lub pisemnie. Jak poprawnie sporządzić wniosek o mediację?

Wniosek mediacyjny powinien być sformułowany w następujący sposób: wnoszę o skierowanie sprawy do mediacji (wniosek o mediację do sądu wzór).

Jeżeli czynimy to pisemnie to należy wskazać sąd, strony, sygnaturę sprawy. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji nie jest skomplikowany, zazwyczaj w biurach obsługi interesanta w sądach można pobrać wzór wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

Warto pamiętać, że mediacja jest dobrowolna i obie strony muszą zgodzić się także na mediację. Zgoda jednej ze stron jest niewystarczająca. Jeżeli mediacja jest sądowa to koszty mediacji reguluje rozporządzenie. Zazwyczaj wynoszą one od 150 zł do 2000 zł netto.

Jeżeli mediacja jest prywatna/pozasądowa to koszt mediacji ustalany jest indywidualnie z mediatorem: za godzinę jego pracy albo za całą sprawę mediacyjną.

Przykłady mediacji rozwodowych – jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

Jest wiele przykładów mediacji rozwodowych. Na mediacjach rozwodowych możemy ustalić wszystkie kwestie dotyczące małżonków i rodziców. Co małżonkowie mogą uzgodnić w mediacji?

Kwestie dotyczące małżonków:

Kwestie dotyczące rodziców

 • miejsce zamieszkania dzieci;
 • władza rodzicielska;
 • kontakty;
 • alimenty;

Postępowanie mediacyjne w sprawach rozwodowych może prowadzić do ustalenia wszystkich kwestii albo niektórych z nich. Jeżeli małżonkowie nie porozumieją się co do wszystkich kwestii, lecz tylko co do niektórych z nich, to sąd rozstrzygnie w wyroku te kwestie, których zgodnie nie ustalili małżonkowie.

Jak przygotować się do mediacji rozwodowych? Należy ustalić listę priorytetów, listę możliwych ustępstw, listę spraw niepodlegających negocjacji. Niemniej jednak należy pamiętać, że mediacje mają prowadzić do ugody, a ugoda polega na wzajemnych ustępstwach obu stron a nie jednej ze stron.

Przykład:

Anna K. wniosła o rozwód z wyłącznej winy męża, kontakty ojca z dziećmi bez noclegów, ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca nad dziećmi, alimenty w łącznej kwocie na trzyletnie bliźniaczki – 2000 zł. Robert K. chce ustalić wszystkie kwestie związane z dziećmi, aby dzieci jak najmniej odczuły rozstanie rodziców. Robert K. czuje się winny za rozpad rodziny. Anna K. chce zemścić się na Robercie K. z uwagi na to, że Robert K. zdradził ją z koleżanką z pracy Olgą C.

W toku mediacji małżonkowie K. ustalili, że:

 1. rozwód będzie bez orzekania o winie, bo wyrok może być przez małżonków okazywany w placówkach edukacyjnych, bankach, urzędach etc.; Robert K. oświadczy jednak do protokołu rozprawy, że jest wyłącznie winien rozpadu pożycia małżeńskiego oraz, że przeprasza Annę K.
 2. miejsce zamieszkania dzieci będzie przy matce;
 3. oboje rodzice będą mieli pełną władzę rodzicielską, bo Robert K. prawidłowo wykonuje władzę rodzicielską a relacja na linii małżonków nie może rzutować na relację na linii rodziców;
 4. Robert K. z uwagi na to, że ma lepszą sytuację finansową będzie płacił 2 500 zł alimentów na bliźniaczki;
 5. Robert K. będzie zabierał bliźniaczki:
  – w co drugi piątek z przedszkola popołudniu i odwoził je do przedszkola w poniedziałek rano;
  – w wakacje – tydzień w lipcu i tydzień w sierpniu;
  – w ferie – jeden tydzień;
  – święta z uwagi na to, że dziadkowie macierzyści mieszkają nad morzem a dziadkowie ojczyści w górach strony będą ustalać samodzielnie do końca listopada i do końca lutego w każdym roku.

Obowiązkowa mediacja przed rozwodem

Czy mediacja przed rozwodem jest obowiązkowa? W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązkowej mediacji przed rozwodem. Nie ma też postępowania pojednawczego.

Mediacja jest dobrowolna, nie można nikogo zmusić do mediacji. Niemniej jednak zawsze w sprawach rodzinnych warto z niej skorzystać.

Ile kosztuje mediacja przy rozwodzie?

Koszty mediacji rozwodowych zależą od ich rodzaju. Jeżeli na mediacje rozwodowe kieruje sąd to koszty wynoszą ok. kilkuset złotych.

Koszty mediacji sądowych reguluje rozporządzenie. Jeżeli na mediację decydują się prywatnie same strony to indywidualnie ustalają wynagrodzenie mediatora za mediację albo za godzinę mediacji.

Jeśli szukasz mediatora sądowego to możesz skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Mediator sądowy Anna Gręda-Adamczyk współpracuje z klientami-stronami jako bezstronny mediator, wykorzystując wiedzę z zakresu prawa i psychologii.

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.