Kontakty z dzieckiem a praca lub pobyt za granicą

Rodzice zawsze powinni chcieć utrzymywać kontakty ze swoim dzieckiem, nawet gdy razem nie mieszkają. Obowiązek utrzymywania relacji z dziećmi, nie ustaje w przypadku czasowego lub trwałego wyjazdu za granicę. Przeczytaj, jak wygląda kwestia kontaktów ze swoim dzieckiem w momencie pobytu za granicą.

Władza rodzicielska a ojciec za granicą

Ojciec dziecka nie zostaje automatycznie pozbawiony władzy rodzicielskiej z chwilą czasowego wyjazdu za granicę w celach zarobkowych bądź wyjazdu za granicę.

Władza rodzicielska przysługuje bez względu na to, czy ojciec przebywa w kraju czy też ojciec przebywa za granicą. Realizowanie kontaktów ojca z dzieckiem nawet po rozstaniu rodziców jest możliwe bez względu na to, czy ojciec mieszka w Polsce, czy za granicą. 

Kontakty z dzieckiem a wyjazd za granicę

Rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywania z dzieckiem kontaktu. Każdy rodzic zaś powinien chcieć odbywać kontakty ze swoim dzieckiem. Aktualnie bardzo często zdarza się, że ojciec dziecka przebywa za granicą (krótkotrwały lub długotrwały pobytu).

Bez względu na miejsce zamieszkania ojca to rodzic ma prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem. Kontakty mogą się odbywać osobiście oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tzw. kontakty przez Internet – poprzez Skype, Messengera, WhatsApp’a.

Klienci naszej kancelarii często pytają o możliwość widzenia z dzieckiem, w momencie pracy za granicą. Widzenia są zagadnieniem z zakresu prawa karnego i wykonawczego, a nie z zakresu prawa rodzinnego.

Można z powodzeniem ustalić pozasądowo i sądowo kontakty z dzieckiem przebywającym za granicą.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu przebywającemu za granicą

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej (tzw. pozbawienie władzy rodzicielskiej).

Jeżeli rodzic, który trwale przebywa za granicą nie interesuje się dzieckiem i nie bierze udziału w jego życiu oraz procesie wychowania, to może być pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Gdy zachodzi zaś potrzeba ochrony dobra dziecka to władza rodzicielska może zostać ograniczona np. do współdecydowania o leczeniu, które jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem i kierunku kształcenia.

Rodzic, który przebywa za granicą nie zawsze może decydować szybko i sprawnie w nagłych sytuacjach z uwagi na odległość, pandemię koronawirusa, czas potrzebny na przybycie do miejsca pobytu dziecka itd.

Ingerencja sądu rodzinnego we władzę rodzicielską nie jest podejmowana automatycznie z uwagi na pracę ojca za granicą, lecz z uwzględnieniem całokształtu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej danego dziecka i danej rodziny.

Ustalone kontakty z dzieckiem a wyjazd za granicę

Jak wygląda sprawa ustalonych kontaktów z dzieckiem a wyjazdem za granicę? Rodzice zawsze mogą porozumieć się co do kontaktów z dzieckiem. W razie braku takie porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jeżeli wyjazd jest rekreacyjny albo krótkotrwały to zazwyczaj nie wymaga ingerencji sądu rodzinnego.

Jeżeli zaś wyjazd dziecka za granicę jest długotrwały to rozważyć należy zmianę wcześniej ustalonych kontaktów, aby nie narażać się na postępowanie w przedmiocie wykonywania kontaktów i zagrożenia zapłatą sumy pieniężnej z uwagi na brak wykonywania obowiązków w związku z kontaktami. Warto podkreślić, że dalej obowiązują alimenty gdy dziecko mieszka już za granicą.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie kontaktów z dzieckiem, skontaktuj się z nami.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk