Orzekając rozwód sąd orzeka obligatoryjnie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, czyli zerwanie więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej między małżonkami. Sąd nie orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, jeżeli oboje małżonkowie wyrażą zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Wina to ujemna ocena moralna zachowania się małżonka.

Kiedy sąd uzna, że małżonek jest winny?

W orzecznictwie przyjmuje się, że zawinionymi przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego są:

 • utrzymywanie kontaktów seksualnych z inną osobą,
 • związanie się małżonka z inną osobą (także tej samej płci),
 • odmowa partycypowania w kosztach utrzymania rodziny i domu,
 • zaniedbywanie dzieci,
 • nieumiejętność współpracy w celu rozwiązywania problemów,
 • wszczynanie awantur przez małżonka,
 • znieważanie i zniesławianie małżonka,
 • agresja (także werbalna) wobec małżonka,
 • znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad małżonkiem lub członkami rodziny,
 • stosowanie wobec małżonka przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej,
 • nadmierna zazdrość o małżonka,
 • stwarzanie pozorów zdrady małżonka,
 • rozrzutność finansowa,
 • niegospodarność małżonka,
 • bicie małżonka, nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (także dopalaczy),
 • uchylanie się od pracy (nieróbstwo),
 • zmuszanie do współżycia fizycznego,
 • odmowa współżycia fizycznego,
 • odmowa wzajemnej pomocy,
 • opuszczenie małżonka w chorobie,
 • opuszczenie wspólnego domu,
 • separowanie małżonka od jego rodziny lub przyjaciół,
 • negatywny stosunek małżonka do rodziny lub przyjaciół drugiego małżonka,
 • zatajenie przed małżonkiem istotnych kwestii np. dotyczących posiadania dziecka pozamałżeńskiego lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Adw. Anna Gręda

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.