Klienci Kancelarii Adwokackiej adwokat Anna Gręda-Adamczyk często zadają pytanie adwokatowi, jakie dokumnety potrzebne są do sprawy o rozwód.

Nie można udzielić na to pytanie jednej, generalnej i zawsze obowiązującej odpowiedzi.

W każdej sprawie o rozwód należy dołączyć do pozwu następujące dokumenty: odpis zupełnego aktu małżeństwa małżonków oraz odpis skrócony aktu urodzenia dzieci małżonków. Odpisy te wydawane są na wniosek małżonka odpłatnie w siedzibie każdego z urzędów stanu cywilnego za opłatą 33 zł (zupełny odpis) oraz 22 zł (skrócony odpis). Odpisy nie ulegają „przedawnieniu”.

Ponadto w wypadku żądania alimentów warto dołączyć dowody na poparcie swoich twierdzeń dotyczących kosztów utrzymania osoby uprawnionej np. dziecka (dowody wpłat, rachunki, paragony, faktury) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej np. rodzica (zaświadczenie o zarobkach, PIT, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, statusie osoby bezrobotnej).

Kwestia innych dokumnetów niż powyżej wymienione uzależniona jest od konkretnej sytuacji małżonków oraz rodziny.

Adw. Anna Gręda-Adamczyk