W języku potocznym używamy często w sposób zamienny określeń zwłoka i opóźnienie. Często słyszymy: „Jestem w zwłoce!” lub „mam opóźnienie”. Adwokaci używają tych określeń jednak w innym znaczeniu. W prawie inne są definicje i konsekwencje zwłoki i opóźnieniaW opóźnieniu jest ten, kto nie wykonuje swojego zobowiązania w terminie bez swojej winy.

Przykład nr 1: w opóźnieniu jest dłużnik, który nie wykonał mebli kuchennych w umówionym terminie, bo spalił mu się cały warsztat wraz z przygotowanymi meblami i narzędziami. W zwłoce jest zaś ten, kto nie wykonuje swojego zobowiązania w terminie ze swojej winy i ponosi za to odpowiedzialność.

Przykład nr 2: dłużnik zapomniał zapłacić w umówionym terminie wynagrodzenia za wykonane meble kuchenne.

Jeżeli więc dłużnik nie dochował terminu z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, to wówczas popada w zwłokę. Jeżeli natomiast dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym terminie na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, to wtedy ocenia się to jako opóźnienie (wyrok SN z dnia z dnia 6 maja 2004 r., III CK 546/02, niepubl.).

Przyjmuje się, że jeżeli dłużnik nie wykonuje swojego zobowiązania w terminie to jest w zwłoce (domniemanie zwłoki). Jest to ułatwienie dla wierzyciela, który nie musi udowadniać, że dłużnik nie wykonał zobowiązania ze swojej winy. Dłużnik może jednak obalić domniemanie zwłoki poprzez wykazanie w trakcie postępowania w sądzie, że niewykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Adw. Anna Gręda-Adamczyk

Niniejszy wpis na blogu zawiera najbardziej przydatne i ogólne informacje na temat omawianego zagadnienia prawnego. Wpis nie stanowi porady prawnej, ani nie stanowi rozwiązania konkretnej sprawy bądź problemu prawnego. Nawet, jeśli Twoja sytuacja jest bardzo podobna to szczegóły mogą wpływać na rodzaj postępowania i działania prawnego. Z tego względu swoją indywidualną sytuację prawną i faktyczną zawsze należy skonsultować z adwokatem.