Zakres prowadzonych spraw - adwokat Łódź, al. Politechniki 22/24 p. 309

Adwokat Anna Gręda-Adamczyk prowadzi sprawy z następujących dziedzin prawa:

(proszę nacisnąć na wybrany obszar spraw, aby rozwinąć listę i poznać szczegóły)

Prawo rodzinne

 • rozwód;
 • separacja;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców, dziadków;
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny;
 • kontakty z dzieckiem;
 • eksmisja małżonka;
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • miejsce pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska;
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka, w tym zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • przysposobienie;
 • opieka;
 • kuratela;
 • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie).

Prawo cywilne

 • zawezwanie do próby ugodowej;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • stwierdzenie zgonu;
 • uznanie za zmarłego;
 • ustalenie płci;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli;
 • zapłata z tytułu umów;
 • umowy przedwstępne i przyrzeczone;
 • nienależyte wykonanie umów, niewykonanie umów;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • sprawy konsumenckie;
 • uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony;

 

Prawo odszkodowawcze

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, w tym za: błędy w sztuce lekarskiej, medycznej, zakażenia szpitalne, wypadki komunikacyjne, śmierć osoby bliskiej, inne zdarzenia losowe;
 • odszkodowanie za zmarnowany urlop;
 • sprawy z umów ubezpieczenia osobowego i majątkowego.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • niegodność dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • zabezpieczenie spadku;
 • wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku;
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prawo postępowania egzekucyjnego

 • wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu windykacji należności.