Zakres prowadzonych spraw - adwokat Łódź, ul. Elektronowa 8

Adwokat Anna Gręda prowadzi sprawy z następujących dziedzin prawa:

(proszę nacisnąć na wybrany obszar spraw, aby rozwinąć listę i poznać szczegóły)

Prawo cywilne

 • zawezwanie do próby ugodowej;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • stwierdzenie zgonu;
 • uznanie za zmarłego;
 • ustalenie płci;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli;
 • zapłata z tytułu umów;
 • umowy przedwstępne i przyrzeczone;
 • nienależyte wykonanie umów, niewykonanie umów;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • sprawy konsumenckie;
 • uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony;

 

Prawo odszkodowawcze

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, w tym za: błędy w sztuce lekarskiej, medycznej, zakażenia szpitalne, wypadki komunikacyjne, śmierć osoby bliskiej, inne zdarzenia losowe;
 • odszkodowanie za zmarnowany urlop;
 • sprawy z umów ubezpieczenia osobowego i majątkowego.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • niegodność dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • zabezpieczenie spadku;
 • wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku;
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prawo rodzinne

 • rozwód;
 • separacja;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców, dziadków;
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny;
 • kontakty z dzieckiem;
 • eksmisja małżonka;
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • miejsce pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska;
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka, w tym zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • przysposobienie;
 • opieka;
 • kuratela;
 • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie).

Prawo pracy

 • zapłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych;
 • bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy;
 • niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • przywrócenie do pracy
 • ustalenie stosunku pracy;
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • regulaminy pracy;
 • odpowiedzialność pracowników;
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu;
 • dyskryminacja w miejscu pracy;
 • mobbing.

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy;    
 • ustalenie niepełnosprawności i  stopnia niepełnosprawności;
 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Prawo rzeczowe

 • zapłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy;
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
 • najem lokali;
 • zasiedzenie;
 • podział majątku wspólnego;
 • zniesienie współwłasności;
 • immisje;
 • ustanowienie i zniesienie: służebności osobistych, gruntowych, przesyłu;
 • eksmisja lub opróżnienie lokalu użytkowego;
 • ochrona własności i posiadania;
 • sprawy wieczystoksięgowe.

Prawo administracyjne

 • postępowanie przed organem I i II instancji;
 • sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie i rejestracja spółek osobowych (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna), kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) oraz fundacji i stowarzyszeń;
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców;
 • sprawy o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze - e - sąd);
 • tworzenie i opiniowanie umów.

Prawo postępowania egzekucyjnego

 • wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu windykacji należności.