Coraz częściej przedsiębiorcy zlecają zewnętrznym kancelariom adwokackim oraz firmom windykacyjnym odzyskiwanie ich wierzytelności, zwłaszcza z tytułu niezapłaconych faktur.

Prawa pacjenta regulowane są szczegółowo przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z przepisem art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. 

Małżonkowie, którzy nie zawarli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) pozostają w ustawowym ustroju majątkowym, czyli we wspólności ustawowej. Każdy z małżonków ma swój majątek osobisty oraz małżonkowie mają razem majątek wspólny. Co wchodzi więc w skład, którego majątku i jak ustalić co jest tylko moje (majątek osobisty) a co wspólne (majątek wspólny)?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Chodnikiem jest także wydzielona część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie ma jednak obowiązku do uprzątnięcia chodnika, który został przeznaczony na płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.). Właściciel nieruchomości ma więc obowiązek posprzątać z chodników w miesiącach zwłaszcza jesienno-zimowych błoto, śnieg i lód oraz ewentualnie inne zanieczyszczenia np. mokre liście.

Zgodnie ze statystykami policyjnymi w roku 2014 Policji zgłoszono 34 970 wypadków drogowych, w wyniku których 3 202 osób zginęło. Osoby te osierociły dzieci, pozostawiły żony, mężów, rodziców, dziadków, rodzeństwo, wnuki i partnerów (bez względu na orientację seksualną). Oznacza to, że około 12 000 osób w roku 2014 dotknęła tragedia utraty osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym. Takim najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym. Pieniądze wypłacane są przez ubezpieczyciela (u którego sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC) albo od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (gdy sprawca wypadku nie miał wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC albo osoba sprawcy wypadku nie została ustalona przez Policję).

Coraz częściej kupujemy lub sprzedajemy rzeczy w Internecie. Nie zawsze jednak wiemy, jakie mamy prawa i obowiązki. Należy odróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, gdy jedna pani sprzedała bluzkę drugiej pani przy użyciu popularnego portalu. Druga, gdy przedsiębiorca sprzedał bluzkę konsumentowi przy użyciu popularnego portalu. W pierwszym wypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności te dotyczące sprzedaży (art. 535 Kodeksu cywilnego i następne). W drugim wypadku zastosowanie ma także ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o czym będzie dalej mowa.

Rodzice małych dzieci często zastanawiają się, czy mogą pić alkohol, jeśli sprawują opiekę nad swoimi pociechami. Nie ma przepisu prawa, który zabraniałby spożywać alkohol rodzicom do osiągnięcia pełnoletniości przez dzieci. Jeżeli dane zachowanie nie jest w sposób wyraźnie zakazane przez prawo to jest ono dozwolone. Na tym polega funkcja gwarancyjna prawa. Zwrócić należy jednak uwagę, że mimo braku wyraźnego zakazu spożywania alkoholu przez rodziców to prawo chroni dzieci i dyscyplinuje ich opiekunów.

Orzekając rozwód sąd orzeka obligatoryjnie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, czyli zerwanie więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej między małżonkami. Sąd nie orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, jeżeli oboje małżonkowie wyrażą zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Wina to ujemna ocena moralna zachowania się małżonka.

Kiedy sąd uzna, że małżonek jest winny?

Zgodnie z przepisem art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Zgodnie zaś z par. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza.