Przepis art. 172 § 1 k.c. stanowi, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

Klienci Kancelarii Adwokackiej bardzo często zadają adwokatowi pytanie, kiedy najszybciej po rozstaniu się małżonków można wytoczyć powództwo o rozwód, czyli złożyć w sądzie pozew o rozwód.

Przedstawiamy zbiór złotych zasad Sądu Najwyższego (uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 roku, III CZP 91/86) dotyczących alimentów

W polskim prawie można ustalić ojcostwo, czyli pochodzenie dziecka od danego mężczyzny, na podstawie trzech sposobów. Już starożytni Rzymianie hołdowali zasadzie, iż mater semper certa est, pater semper incertus est, co oznacza, że matka jest zawsze pewna a ojciec niepewny.

Większość osób w Polsce mieszka w budynkach wielorodzinnych. Nie do rzadkości należą sytuacje, w których sąsiad sąsiadowi zalewa mieszkanie. Kto wtedy odpowiada i na jakich zasadach?

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem dotyczącym Centrum Praw Kobiet w Łodzi oraz wypowiedzią adwokat Anny Gręda, która jest wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet w Łodzi.

Postępowanie dowodowe w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka, a więc w sprawach: o ustalenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa i zaprzeczenie ojcostwa polega na ustaleniu, czy dziecko pochodzi bądź nie pochodzi pod względem biologicznym (genetycznym) od danej osoby.

W polskim prawie rodzinnym są trzy sposoby ustalenia ojcostwa: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki jest pierwszym ze sposobów ustalenia pochodzenia dziecka od mężczyzny. Już starożytni Rzymianie hołdowali zasadzie pater est, quem nuptiae demonstran, co oznacza, że ojcem jest ten, na kogo wskazuje związek małżeński – domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki.

Stan cywilny osoby jest jednym z najważniejszych dóbr osobistych. W prawie polskim istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa, a mianowicie: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli urodziło się dziecko i jego matka nie ma męża oraz ojciec dziecka nie uznał ojcostwa w urzędzie stanu cywilnego, to należy wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. Dopiero ustalenie ojcostwa otworzy drogę do skutecznego żądania alimentów, kontaktów z dzieckiem oraz wykonywania władzy rodzicielskiej.

Zasadą jest, że oboje rodzice mają władzę rodzicielską (prawa rodzicielskie), to jest, że mogą decydować o pieczy nad osobą oraz majątkiem dziecka.