Świadczenie 500+, czyli świadczenie wychowawcze, reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dnia 1 sierpnia 2017 roku weszły w życie zmiany. Czego dotyczą zmiany w programie 500+?

 

Najpierw wskazać należy, że samotnym rodzicem, czyli osobą samotnie wychowującą dziecko (zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 2 ust. 13 wyżej wymienionej ustawy) jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Osobie samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje świadczenie wychowawcze, czyli 500+, jeżeli alimenty na rzecz dziecka nie wynikają z wyroku sądu, ugody sądowej oraz aktu notarialnego. Oznacza to, że samotny rodzic powinien dysponować tytułem wykonawczym, czyli tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Jeżeli okaże się, że rodzice nie są w stanie dobrowolnie porozumieć się i zawrzeć ugody bądź umowy alimentacyjnej to konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego o zasądzenie alimentów. W takim postępowaniu trzeba szczegółowo udowodnić usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Adwokat może reprezentować dziecko w takim postępowaniu sądowym a także napisać pozew o alimenty.

Czy zawsze trzeba wszcząć postępowanie sądowe o zapłatę alimentów i dysponować wyrokiem zasądzającym alimenty? Nie trzeba dysponować tytułem wykonawczym, jeżeli:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)ojciec dziecka jest nieznany;

3)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

adwokat prawo rodzinne Łódź