Adwokat kontakty z dzieckiem Łódź

 

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (skype, FB, GG etc). 

Zgodnie z przepisem art. 113 1 § 1 k.r.o., jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wskazać należy, że utrzymywanie ze sobą kontaktów nie jest tylko obowiązkiem, ale i prawem, i to zarówno rodzica jak i dziecka. Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem nie są związane tylko i wyłącznie z rozwodem oraz postępowaniem rozwodowym. Można żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem także wtedy, gdy rodzice nigdy nie byli małżeństwem, lecz żyją albo żyli w związku nieformalnym (w konkubinacie).

Zasadą jest więc, że to rodzice, którzy nie żyją razem, ustalają sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem. Obowiązkiem rodziców jest brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka w tym zakresie oraz dbać o jego dobro i interes. Dopiero w razie braku porozumienia między rodzicami w tym zakresie, rozstrzygnięcie co do sposobu utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicem, z którym dziecko stale nie mieszka, podejmuje sąd opiekuńczy. Każdy rodzic ma prawo złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sposób i forma kontaktów z dzieckiem zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego. Wskazać należy, że sąd opiekuńczy podejmując rozstrzygnięcie w zakresie uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem, z którym dziecko stale nie mieszka, kieruje się dobrem i interesem dziecka a nie rodziców. Dziecko pozbawione wystarczającego kontaktu osobistego z którymkolwiek z rodziców rozwija się w sposób niepełny oraz nieprawidłowy, gdyż obca mu jest potrzeba kreowania w sobie wartości istotnych dla tego rodzica, z którym stale nie przebywa. Uniemożliwienie utrzymania właściwego oraz regularnego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza także dobro i interes dziecka. Najważniejszym przejawem kontaktów z dzieckiem jest: widywanie się rodzica z dzieckiem, zabieranie dziecka przez rodzica poza miejsce zamieszkania dziecka, spędzanie z dzieckiem ferii, wakacji, świąt itd. W zakres widywania się i wspólnego przebywania wchodzą: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Charakterystyczną i konieczną cechą tych sytuacji jest istnienie bezpośredniej, fizycznej styczności z dzieckiem i możliwość nawiązania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, celem przekazu treści i postaw emocjonalnych (zob. wyr. SO w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.10.2014 r., II Ca 594/14).

 

Poniżej do pobrania wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wnioski zarówno w wersji edytowalnej, jak i w pdf.

 

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem (PDF)

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem (.docx)

 

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Adwokat rozwód Łódź