Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej osobistej. Małżonkowie mają majątek wspólny oraz każdy z małżonków ma majątek osobisty.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do rzadkości w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zdarza się, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną niż mąż i rodzi dziecko, które nie pochodzi biologicznie od męża.

Zgodnie z przepisem art. 97 § 1 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Każdy z rodziców, jeżeli przysługuje mu władza rodzicielska ma prawo i obowiązek wykonywać władzę rodzicielską samodzielnie.

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna.

Świadczenie 500+, czyli świadczenie wychowawcze, reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dnia 1 sierpnia 2017 roku weszły w życie zmiany. Czego dotyczą zmiany w programie 500+?

Klienci Kancelarii Adwokackiej adwokat Anna Gręda-Adamczyk często zadają pytanie adwokatowi, jakie dokumnety potrzebne są do sprawy o rozwód.

Zgodnie z przepisem art. 101 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Czy rodzice jednak mogą samodzielnie podjąć wszelkie czynności np. sprzedać mieszkanie, odrzucić spadek, kupić nieruchomość gruntową?

Bardzo często zdarza się, że do kancelarii adwokackiej przychodzi klient, który pyta adwokata: „co powinienem ustalić z żoną przed rozwodem?” bądź „co powinnam ustalić z mężem przed rozwodem?”.

Przepis art. 172 § 1 k.c. stanowi, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

Klienci Kancelarii Adwokackiej bardzo często zadają adwokatowi pytanie, kiedy najszybciej po rozstaniu się małżonków można wytoczyć powództwo o rozwód, czyli złożyć w sądzie pozew o rozwód.