Adwokat rozwód Łódź

 

W Polce z roku na rok jest coraz więcej rozwodów. Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna. Dobrze udać się do specjalisty i porozmawiać z adwokatem w kancelarii adwokackiej już na etapie "myślenia" o rozwodzie.

Prawnik doradzi, biorąc pod uwagę konkretne małżeństwo i konkretnego człowieka. Tak jak nie ma takich samych osób, nie ma takich samych małżeństw oraz rozwodów.

Do rozwodu warto dobrze się przygotować. Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda kompleksowo doradzi, jakie dokumenty należy przygotować.

 

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez oraz jego konsekwencje?

 

pozwie o rozwód (zobacz artykuł i pobierz wzór pozwu: pozew o rozwód) oraz podczas rozprawy rozwodowej w sądzie małżonek musi podjąć decyzję, czy chce, aby sąd orzekł rozwód z orzekaniem o winie, czyli czy oraz który z małżonków ponosi winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czy też chce, aby sąd rozwodowy orzekł rozwód bez orzekania o winie. Ma to oprócz satysfakcji małżonków także konsekwencje finansowe oraz czasowe. Niewątpliwie rozwód z orzekaniem o winie, prowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego przez jednego z małżonków rozciąga się w czasie. Takie postępowanie jest zazwyczaj dużo dłuższe niż rozwód bez orzekania o winie.

W wypadku orzekania o winie – sąd decyduje, czy oraz który z małżonków ponosi winę za całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie między małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej w taki sposób, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że małżonkowie do siebie już nie wrócą. Sąd może orzec, że:

  1. oboje małżonkowie ponoszą winę;
  2. żaden z małżonków nie ponosi winy;
  3. jeden z małżonków ponosi winę.

W zakresie winy za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie ma winy „mniejszej” oraz nie ma winy „większej”. Sąd rozwodowy nie stopniuje winy oraz nie oblicza ułamkowo, czy procentowo „ile kto jest winny”. Jeden z małżonków może być winny w 90%,  a drugi z małżonków w 10%. W podanym przykładzie i tak sąd rozwodowy wyda orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków, dając wyraz jedynie w pisemnym uzasadnieniu wyroku,  lecz nie w jego sentencji, iż jeden z małżonków przyczynił się w znacznym stopniu do rozpadu małżeństwa a drugi w nieznacznym stopniu. Najczęściej dochodzi do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z winy jednego małżonka oraz z winy obojga małżonków. Do rzadkości należą sytuację orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie w taki sposób, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Co stanowi winę? Zawinioną przyczyną rozpadu małżeństwa jest: agresja małżonka, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonkiem i rodziną, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych, zdrada małżonka, tworzenie pozorów zdrady małżonka, nieprzyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny – nieróbstwo, separowanie małżonka od jego rodziny i przyjaciół, wszczynanie awantur etc.

W wypadku nieorzekania o winie – sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, czyli wydaje orzeczenie o rozwodzie oraz nie zajmuje się w ogóle kwestią winy. Postępowanie dowodowe w sądzie w ogóle nie koncentruje się na winie za zupełny i trwały rozkład więzi małżeńskich, czyli rozpad małżeństwa. Warunek jest jeden. Oboje małżonkowie muszą zgodnie wyrazić wolę, że po pierwsze: chcą rozwodu a po drugie: rozwód ten ma być bez orzekania o winie. Jeśli jeden z małżonków żąda rozwodu bez orzekania o winie a drugi z małżonków z orzekaniem o winie albo nie zgadza się na rozwód to sąd rozwodowy ma obowiązek i tak ustalić, czy i który z małżonków ponosi winę za zupełny i trwały rozkład więzi małżeńskich.

Konsekwencje rozwodu w zakresie orzekania o winie dotyczą obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami i są następujące:

  1. rozwód bez orzekania o winie oraz orzeczenie winy obojga małżonków;
  2. rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków;

Ad. 1 Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami w przypadku nieorzekania o winie albo orzeczenia winy obojga małżonków istnieje wtedy, gdy małżonek znajduje się w niedostatku. Niedostatek polega na niemożliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb (żywność, ubranie, chemia gospodarcza, kosmetyki, leki, edukacja, rehabilitacja etc.), mimo wykorzystania przez małżonka w sposób maksymalny swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Wysokość obowiązku alimentacyjnego jest także odpowiednia do możliwości majątkowych i zarobkowych drugiego małżonka, czyli jego stanu posiadania, zdrowia, wieku, wykształcenia, doświadczenia.

Przykład nr 1: Sześćdziesięcioletnia kobieta nie pracowała przez cały czterdziestoletni związek małżeński, bo taka była wola męża. Mężczyzna wręcz nie pozwalał jej iść do pracy. Kobieta w czasie rozwodu podjęła pracę na umowę zlecenie jako pomoc w szwalni zarabiając 700 zł miesięcznie, pracując codziennie w trybie zmianowym. Kobiecie należą się alimenty w kwocie ok. 650 zł miesięcznie, tak aby jej łączny dochód: wynagrodzenie plus alimenty dawały kwotę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu netto. 

Ad. 2 Obowiązek alimentacyjny w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego polega na przyczynianiu się małżonka winnego do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli małżonek niewinny nie pozostaje w niedostatku.

Przykład nr 2: Żona zarabia 2 000 zł a mąż 10 000 zł. Razem małżonkowie mieli do dyspozycji 12 000 zł miesięcznie, czyli 6 000 zł na osobę. Po rozwodzie z wyłącznej winy męża, żona ma do dyspozycji jedynie 2 000 zł. Tym samym należą jej się alimenty w kwocie ok. 3 000 zł. Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie sięga wprawdzie - przynajmniej z reguły - tak daleko, aby miał zapewnić małżonkowi niewinnemu równą stopę życiową, niemniej jednak, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, zakres przyczyniania się małżonka wyłącznie winnego do utrzymania małżonka niewinnego mieści się między granicą, poniżej której istnieje już niedostatek, a granicą, której przekroczenie byłoby zrównaniem stopy życiowej obojga małżonków (por. wyr. SN z 28.10.1980 r., III CRN 222/80, OSN 1981, Nr 5, poz. 90 oraz uzasadnienie tezy XIII wytycznych SN z 1987 r., K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 2015, Legalis).

Myśląc o rozwodzie i o sprawie rozwodowej warto skonsultować się z adwokatem, który przeanalizuje konkretną sytuację i wskaże możliwe rozwiązania oraz ich plus i minusy.

 

adwokat Anna Gręda-Adamczyk

adwokat rozwód Łódź

 Adwokat Rozwód Łódź

 

 Kancelaria Prawna - adwokat rozwód Łódź, al. Politechniki 22/24, p. 309

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda-Adamczyk specjalizuje się w prowadzeniu szerokiego spektrum spraw rodzinnych, w szczególności spraw rozwodowych. Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych życiowych decyzji. Do takiej decyzji warto dobrze się przygotować. Kancelaria prawna zapewnia indywidualne i profesjonalne podejście. Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się od wytoczenia powództwa o rozwód. Pozew o rozwód powinien być prawidłowo sporządzony i zawierać wszystkie niezbędne elementy oraz wnioski dowodowe. Po złożeniu pozwu o rozwód zostanie wyznaczony termin rozprawy przez sąd rozwodowy. Stawiennictwo małżonków jest obowiązkowe na terminie rozprawy. Podczas rozprawy o rozwód prowadzone jest postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, jaka jest jego przyczyna oraz jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci stron. Kwestie te mają fundamentalne znacznie dla ustalenia sytuacji prawnej małżonków i ich dzieci, która będzie obowiązywać po rozwodzie. Nie ma ogólnej i uniwersalnej recepty na rozwód. Dlatego dobrze jest jak w Państwa imieniu działa prawnik. Kancelaria prawna zabezpiecza Państwa indywidualne interesy, gwarantując jednocześnie pełną dyskrecję. Każde małżeństwo jak i sprawa rozwodowa są inne. Rozwiązania prawne Kancelarii Adwokackiej adw. Anna Gręda-Adamczyk dobierane są indywidualnie w zależności od  sytuacji prawnej w taki sposób, aby najpełniej zaspokoić Państwa oczekiwania.

 

W sprawie umówienia się z adwokatem w naszej Kancelarii Adwokackiej skorzystaj z danych zawartych w dziale Kontakt.

Adwokat rozwód Łódź

  

- Kancelaria Prawna adwokat Anna Gręda-Adamczyk -